Człowiek najlepsza inwestycja

"Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka"

Projekt realizowany jest przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach w partnerstwie z Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz placówką oświatową - Konserwatorium w Koszycach na Słowacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy POKL.09.02.00-26-067/12-01 zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Projekt skierowany jest do 34 nauczycieli (12 kobiet i 22 mężczyzn) i 115 uczniów (70 uczennic i 45 uczniów) szkoły II st. w ZPSM w Kielcach.

Cel główny projektu

Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach poprzez wykorzystanie doświadczeń partnera zagranicznego i wspólne z nim wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych

Cele szczegółowe projektu

 1. Podniesienie poziomu nauczania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach poprzez wdrożenie nowych form i rozbudowanie warsztatu pracy szkoły, w oparciu o doświadczenia zdobyte od partnera zagranicznego, z uwzględnieniem kształcenia interdyscyplinarnego.
 2. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację 17 istniejących programów nauczania oraz powstanie 3 nowych, obejmujących 3 nowe kierunki kształcenia na bazie doświadczeń partnera zagranicznego.
 3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  muzycznych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie ekspresji kulturalnych z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego.
 4. Zwiększenie stopnia integracji programowej szkół, koncertowej i kulturowej między partnerem polskim i słowackim.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • wyjazdy studyjne nauczycieli do Konserwatorium w Koszycach,
 • organizacja konferencji oraz wspólnych zajęć warsztatowych z nauczycielami z Konserwatorium w Koszycach,
 • modernizacja 17 programów nauczania i opracowanie 3 nowych programów nauczania do otworzenia 3 nowych kierunków kształcenia w ZPSM w Kielcach,
 • organizacja warsztatów uczniowskich z młodzieżą w Konserwatorium w Koszycach,
 • organizacja warsztatów basso continuo w ZPSM w Kielcach,
 • organizacja warsztatów solfeżowych w ZPSM w Kielcach,
 • organizacja warsztatów muzyki dawnej w ZPSM w Kielcach,
 • organizacja warsztatów muzyki rozrywkowej w ZPSM w Kielcach,
 • organizacja warsztatów zespołów kameralnych w ZPSM w Kielcach,
 • prowadzenie współpracy e-Twinningowej, (współpraca na odległość bliźniaczych szkół)
 • organizacja koncertów uczniów ZPSM w Kielcach i na Słowacji
 • organizacja seminarium dla nauczycieli szkół muzycznych I st. z woj. świętokrzyskiego                                                                 
 • organizacja wykładów seminaryjnych dla 4 sekcji szkoły II st. z udziałem specjalistów szkoły partnerskiej w Koszycach

Projekt jest realizowany w okresie 1.03.2013 r. do 31.07.2015 roku.

Projekt realizuje Zespół Projektowy w składzie:

 • Jerzy Kosanowski – Kierownik projektu Katarzyna Szymczyk – Koordynator ds. merytorycznych
 • Artur Armata – Specjalista ds. organizacyjnych
 • Genowefa Krzeszowska – Specjalista ds. finansowych
 • Marek Piwowarczyk – Moderator współpracy e-Twinningowej, administrator strony projektu
 • Teresa Serek – Obsługa Biura Projektu

Biuro Projektu:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach,
ul. Wojewódzka 12
25-536 Kielce
tel./fax. 41-342-60-17
www.musi.cal.pl